Engelandplateau

Een semi-natuurlijk landschap en wordt door de Groene wandeling doorkruist
Ukkel
koele zone natura 2000 groene wandeling

Over deze groene ruimte

Het verbindt  meerdere groene ruimten : Kinsendael-Kriekenput-Keyembempt, het complex dat door het bos van Verrewinkel en Buysdelle wordt gevormd en het Kauwbergplateau. Het is zeer belangrijk voor het Groene netwerk en het is een Natura 2000-zone.

 

Praktische informatie

Openingsuren

Het park is elke dag toegankelijk voor het publiek volgens onderstaand schema:

  • van 01 november tot 28 februari, van 07u00 tot 19u00;
  • van 01 maart tot 30 april, van 06u00 tot 21u00;
  • van 01 mei tot 30 augustus, van 06u00 tot 22u00;
  • van 01 september tot 31 oktober, van 07u00 tot 20u00;

Af en toe bezoeken van parkwachters.

Een vraag of een probleem?

Openbaar vervoer

BUS: 37, 43 (halte(s) : Marentak, Pasteur, Verrewinkel)

Inrichtingen

  • Moestuin

Bewegwijzering van de Groene wandeling, omheiningen en poortjes om de dieren op de percelen in beheer te houden.

Natuur

De zomereik is alomtegenwoordig.  Andere boomsoorten die we er tegenkomen, zijn de hazelaar, de gewone esdoorn, de haagbeuk, de els …

Mossen en korstmossen hechten zich vast op de stammen en takken van de eiken die veel aan het licht en de regen worden blootgesteld. Het is een ideale biotoop voor de eikenpage, een dagvlinder die graag in de toppen van de bomen vertoeft.

De Amerikaanse vogelkers bevindt zich ook op het terrein en wordt regelmatig aangepakt om de impact van deze invasieve plant te beperken.

Meerdere soorten van vleermuizen.

Vogels : heggenmus, allerlei mezensoorten, groene specht, grote bonte specht, boomklever, boomkruiper, winterkoninkje, goudhaantje, goudvink, vink, wilde eend, ijsvogel, buizerd …

Allerlei kleine knaagdieren, rode eekhoorn, vos.

Fauna

heggenmus
oranje zandoogje
grote keizerlibel
boomblauwtje
grote gele kwikstaart
canadese gans
goudvink
buizerd
wilde eend
mandarijneend
landkaartje
putter
bosuil
citroenvlinder
roek
zwarte kraai
gewone pad
krasser
sperwer
fazant
zwartkop
braamsluiper
waterhoen
gaai
aalscholver
grote groene sabelsprinkhaan
boomkruiper
kramsvogel
koperwiek
zanglijster
blauwe reiger
zwartsprietdikkopje
huiszwaluw
boerenzwaluw
ijsvogel
merel
staartmees
koolmees
bruin zandoogje
gewone grootoorvleermuis, bruine grootoorvleermuis
gewone oeverlibel
nijlgans
dagpauwoog
kleine vos
grote bonte specht
groene specht
klein koolwitje
groot koolwitje
klein geaderd witje
houtduif
vink
ruige dwergvleermuis
gewone dwergvleermuis
fitis
tjiftjaf
vuurgoudhaan
goudhaan
roodborst
zwarte roodstaart
kleine karekiet
laatvlieger
boomklever
bloedrode heidelibel
sijs
bont zandoogje
winterkoning
atalanta

Flora

duizendblad
look-zonder-look
bosanemoon
bijvoet
eenstijlige meidoorn
zwarte els
gewone berenklauw
reuzenberenklauw
sporkehout
ruig klokje
rapunzelklokje
bittere veldkers
pinksterbloem
fluitenkruid
zoete kers
amerikaanse vogelkers
haagbeuk
groot heksenkruid
akkerdistel
moesdistel
spaanse aak
noorse esdoorn
gewone esdoorn
koninginnenkruid
es
gevlekte aronskelk
gewone margriet
beuk
hulst
taxus
witte dovenetel
paarse dovenetel
hondsdraf
gewone rolklaver en rechte rolklaver
hopklaver
sint-janskruid
hazelaar
gladde iep
veldzuring
madeliefje
zevenblad
slanke sleutelbloem
moerasspirea
scherpe boterbloem
kruipende boterbloem
japanse duizendknoop
boswilg
gewone salomonszegel
klein kruiskruid
wilde lijsterbes
boerenwormkruid
tijmereprijs
grote vossenstaart

Geschiedenis

1247 : de plaatsnaam « Engeland »  (enge = weide, weidegras) wordt  in de documenten uit die tijd vermeld. Het is een boslandschap en sluit aan op het Zoniënwoud.

1503 : het terrein behoort toe aan de broederschap van Sint-Elooi. Het wordt afgegraven om het zand en de klei te exploiteren. Het was ook een landbouwzone met graanvelden, weilanden en kerselaars die voor het bekende kriekbier werden gebruikt.

Na de Franse Revolutie : het terrein komt in handen van de diensten voor armenzorg.

Van 1810 tot 1837 : de zone wordt ontbost en er worden huizen gebouwd. Een deel van het terrein wordt in het begin van de jaren ‘60 door het Instituut Pasteur verworven en verkaveld.

Het terrein zou oorspronkelijk door de Brusselse ring worden doorkruist, maar dat project werd afgeblazen. Een deel van het plateau werd niettemin door een bouwpromotor aangekocht voor de ontwikkeling van een vastgoedproject, in ruil voor de teruggave aan Leefmilieu Brussel van het hele deel in Natura 2000-zone.

Patrimonium

Het terrein is erkend als Zone met hoge biologische waarde en als Natura 2000-zone.

 

Praktische informatie

Openingsuren

Het park is elke dag toegankelijk voor het publiek volgens onderstaand schema:

  • van 01 november tot 28 februari, van 07u00 tot 19u00;
  • van 01 maart tot 30 april, van 06u00 tot 21u00;
  • van 01 mei tot 30 augustus, van 06u00 tot 22u00;
  • van 01 september tot 31 oktober, van 07u00 tot 20u00;

Af en toe bezoeken van parkwachters.

Een vraag of een probleem?

Openbaar vervoer

BUS: 37, 43 (halte(s) : Marentak, Pasteur, Verrewinkel)

Andere groene ruimten in de buurt