Het Moeras van Ganshoren

Ganshoren
natura 2000

Over deze groene ruimte

Het moeras van Ganshoren vormt samen met het stroomafwaarts gelegen moeras van Jette, één van de laatste restanten van de vochtige gebieden in de Molenbeekvallei. Het ligt geprangd tussen de spoorlijnen Gent-Dendermonde en is een natuurgebied met een afwisseling van vochtige weiden en bosjes. De site is erkend als voedingsgebied en habitat voor 12 soorten vleermuizen, waaronder de grootoorvleermuis, de mopsvleermuis (barbastella) en de meervleermuis.

Verder werden er meer dan 65 vogelsoorten waargenomen (wilde eend, blauwe reiger, torenvalk, nachtegaal, kleine karekiet, enz.), alsook amfibieën, kleine knaagdieren en zelfs ringslangen. In de vochtige hooiweiden van het moeras groeien typische moerasplanten, zoals wilde lychnis, moerasspirea, sleutelbloem, witte dovenetel, valeriaan, zevenblad, enz.

Daarnaast groeit er riet en moeraszegge, planten die zich goed ontwikkelen dankzij het beheer van de laatste jaren. In het kader van de herwaardering van de Molenbeekvallei en als antwoord op de ecologische vereisten voor de klassering van het moeras als Natura 2000-gebied moeten grootschalige waterwerken voor een permanente toevoer van kwaliteitswater naar het moeras zorgen.

Praktische informatie

Openingsuren

Toegankelijk voor het publiek

Openbaar vervoer

BUS: 84, 87 (halte(s) : Ganshoren-Sport, Het Veroost)
TRAM: 9 (halte(s) : Tentoonstelling)

Natuur

Fauna

staartmees
putter
groenling
sijs
boomblauwtje
boomkruiper
bruine sprinkhaan, tandradje
houtduif
kleine vos
zwarte kraai
roek
kauw
huiszwaluw
grote bonte specht
mandarijneend
roodborst
slechtvalk
boomvalk
sperwer
vink
keep
meerkoet
waterhoen
gaai
ijsvogel
citroenvlinder
boerenzwaluw
dagpauwoog
lantaarntje
zilvermeeuw
nijlgans
kokmeeuw
platbuik
viervlek
kleine vuurvlinder
bruin zandoogje
grote gele kwikstaart
ringslang
gewone oeverlibel
koninginnenpage, koninginnepage
bont zandoogje
wilde eend
pimpelmees
koolmees
huismus
aalscholver
fazant
krakeend
tjiftjaf
fitis
grote keizerlibel
ekster
groene specht
groot koolwitje
klein geaderd witje
klein koolwitje
ruige dwergvleermuis
gewone dwergvleermuis
icarusblauwtje
heggenmus
halsbandparkiet
oranje zandoogje
vuurjuffer
goudvink
waterral
bruine kikker
vuurgoudhaan
goudhaan
boomklever
turkse tortel
bosuil
spreeuw
zwartkop
grasmus
braamsluiper
bloedrode heidelibel
bruinrode heidelibel
dodaars
zeggedoorntje
grote groene sabelsprinkhaan
sleedoornpage
zwartsprietdikkopje
witgat
alpenwatersalamander
kleine watersalamander, gewone watersalamander
winterkoning
koperwiek
merel
zanglijster
kramsvogel
atalanta
distelvlinder
bosrietzanger
landkaartje
blauwe reiger
kleine karekiet
canadese gans
gewone pad
buizerd
weidebeekjuffer

Flora

fluitenkruid
bosanemoon
bijvoet
eenstijlige meidoorn
zwarte els
reuzenberenklauw
moerasspirea
rapunzelklokje
pinksterbloem
peen
knoopkruid
gewone vogelkers
zoete kers
haagbeuk
groot heksenkruid
akkerdistel
kale jonker
moesdistel
wilde lijsterbes
duizendblad
noorse esdoorn
gewone esdoorn
koninginnenkruid
framboos
es
wilde kardinaalsmuts
gevlekte aronskelk
beuk
gewone berenklauw
hulst
witte dovenetel
paarse dovenetel
hondsdraf
gewone rolklaver en rechte rolklaver
hopklaver
wolfspoot
grote wederik
watermunt
sint-janskruid
herik
moerasvergeet-mij-nietje
hazelaar
gewone margriet
veldzuring
madeliefje
zevenblad
lidrus
slanke sleutelbloem
sleedoorn
scherpe boterbloem
kruipende boterbloem
daslook
japanse duizendknoop
riet
grote kattenstaart
schietwilg
boswilg
gewone salomonszegel
klein kruiskruid
boerenwormkruid
look-zonder-look
echte valeriaan
tijmereprijs
beekpunge
grote vossenstaart
geknikte vossenstaart

Praktische informatie

Openingsuren

Toegankelijk voor het publiek

Openbaar vervoer

BUS: 84, 87 (halte(s) : Ganshoren-Sport, Het Veroost)
TRAM: 9 (halte(s) : Tentoonstelling)

Andere groene ruimten in de buurt

 • Moeras van Jette

  Toegankelijk voor het publiek

  Het Moeraske is het laatste restant van de vochtige zones die vroeger kenmerkend waren voor de Zennevalei en is het enige moeras van de vallei dat bewaard is gebleven.

  Het gebied is heuvelachtig en wordt door een bosrijke helling omzoomd. Het is een semi-natuurlijke ruimte met een mooie...

 • Poelbos

  Toegankelijk voor het publiek

  • Moestuin

  Als Natura 2000-site maakt het Poelbos deel uit van een uitgestrekt geheel van groenzones in het noordwesten van Brussel. De fauna en flora van het Poelbos zijn uitzonderlijk te noemen.

  Het Poelbos werd aangelegd door de monniken van de abdij van Dielegem op de plek waar vroeger een...

 • Koning Boudewijnpark

  Toegankelijk voor het publiek

  • Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit
  • Fontein met drinkbaar water
  • Zomerkiosk
  • Speelplein
  • Picknicktafel
  • Zone 'honden zonder leiband'

  Het park strekt zich uit over de Molenbeekvallei en vormt een geheel van halfnatuurlijke landschappen en meer op recreatie gerichte zones.  Het maakt ook integraal deel uit van een Natura 2000-gebied.

  Het eerste deel van de site  omvat de Heilig-Harttuin en het laagst gelegen deel van de...