Sint-Pieters-Woluwe
Altijd toegankelijk
natura 2000
Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit

Het park van de Mellaertsvijvers (de naam komt van de vroegere eigenaar) werd aangelegd in het begin van de 20ste eeuw – in het kielzog van zijn buur, het Woluwepark. Het is een ideale plaats om te wandelen of zich te ontspannen en trekt al meer dan een eeuw lang waterliefhebbers aan.

De twee vijvers van het park vinden hun oorsprong in de vroegere moerassige gebieden van de Woluwe en worden gevoed door een hele reeks bronnen.

De oevers zijn opnieuw aangelegd met een lichte helling. Dat bevordert de stevige verankering van planten. Zo krijg je een grotere weerstand tegen erosie en kunnen dieren gemakkelijker tot bij het water. Op de weiden en vochtige graslanden rond de vijvers heeft zich een heel typische plantenbiotoop ontwikkeld, die veel diertjes aantrekt.

Openingsuren

Altijd toegankelijk

Parkwachters van Leefmilieu Brussel zijn overdag regelmatig aanwezig.

Contact

Hebt u een vraag? Wilt u een probleem signaleren? Spreek dan een van de parkwachters aan.

In geval van nood, politie: 02 788 53 43.

Leefmilieu Brussel : 02 775 75 75, info@leefmilieu.brussels

Er geraken 

De ingangen voor de Mellaertsvijvers (gemeente Sint-Pieters-Woluwe) liggen aan de Vorstlaan, de Tervurenlaan, de Markies de Villalobarlaan en de Generaal Baron Empainlaan.

Openbaar vervoer
TRAM: 8 (halte(s) : Empain) - 39, 44 (halte(s) : de Villalobar)

Minigolfterrein, speeltuin, taverne-restaurant, zitbanken, vuilnisbakken. Honden moeten altijd aan de leiband.

Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit

Handelaar François Mellaerts en zijn echtgenote kochten in 1883 een reeks weiden en landbouwgronden op een openbare veiling. De eigendommen behoorden voordien toe aan de Burgerlijke Godshuizen van Brussel en lagen dicht tegen de Woluwe.

Tegen het einde van de negentiende eeuw begint men op initiatief van Leopold II met de bouw van de Tervurenlaan en de aanleg van het grote park dat eraan grenst (Woluwepark). De aannemer van de werken, Edmond Parmentier, tekent in 1898 een overeenkomst met François Mellaerts. Die stipuleert dat deze laatste een nieuw terrein met twee vijvers krijgt, in ruil voor zijn eigendom die werd opgenomen in de perimeter van het Woluwepark.

Er was wel een voorwaarde aan gekoppeld: hij moest het zicht op de vijvers van op de Tervurenlaan intact laten. Bovendien verbond de Staat zich ertoe om de vijvers te onderhouden zodra het domein, dat landschapsarchitect Lainé had ontworpen, werd opengesteld voor het publiek. De echtgenoten Mellaerts aarzelden niet lang. Ze openden een restaurant en organiseerden kanotochtjes op de grootste van de twee waterplassen.

De aanleg van de Vorstlaan tussen 1901 en 1910 scheidde de eigendom van Mellaerts van het Woluwepark, hoewel dat tevoren altijd één groene ruimte was geweest in handen van één eigenaar.

Een eeuw later is er eigenlijk niets veranderd.

Museum

Nabij de hoek van de Tervuren- en de Vorstlaan ligt de tramstelplaats van Woluwe die beheerd wordt door de MIVB. Die omvat ook het Museum voor het Stedelijk Vervoer te Brussel. De collectie omvat tramstellen, autobussen, trolleybussen en taxi’s die sinds 1869 de hoofdstad doorkruisten.

De oevers van de Mellaertsvijvers zijn een ontmoetingsplaats voor meerkoet, nijlgans, fuut, canadagans, magelhaengans, zwaan, en vaak ook blauwe reigers op zoek naar voedsel.

Konijnen grazen regelmatig de vochtige graslanden af. U vindt er de typische plantensoorten van gemaaid grasland, zoals brunel, penningkruid of kruipend zenegroen (Ajuga reptans).

De bomen zijn vooral veelvoorkomende soorten, maar in de loop der jaren kregen sommige zo’n allure en indrukwekkende vorm dat een vijftiental werd opgenomen in de lijst van merkwaardige bomen van het Brussels Gewest. Het gaat onder meer om zilverkleurige esdoorns (Acer saccharinum), treurbeuken (Fagus sylvatica f. pendula), witte wilg (Salix alba) en een zilverpopulier (Populus x canescens).

En heel uitzonderlijk in deze uithoek van Brussel: het park telt heel mooie groepjes lorken en dennen.

Fauna
staartmees
barmsijs
sijs
boomkruiper
houtduif
kleine vos
zwarte kraai
roek
kauw
knobbelzwaan
huiszwaluw
grote bonte specht
mandarijneend
laatvlieger
roodborst
carolina-eend
slechtvalk
boomvalk
sperwer
vink
keep
meerkoet
waterhoen
gaai
ijsvogel
boerenzwaluw
dagpauwoog
lantaarntje
zilvermeeuw
nijlgans
kokmeeuw
viervlek
grote gele kwikstaart
rosse vleermuis
gewone oeverlibel
wilde eend
pimpelmees
kuifmees
koolmees
glanskop
aalscholver
zwarte roodstaart
krakeend
tjiftjaf
fitis
grote keizerlibel
ekster
groene specht
klein koolwitje
ruige dwergvleermuis
gewone dwergvleermuis
gewone grootoorvleermuis, bruine grootoorvleermuis
fuut
heggenmus
halsbandparkiet
vuurgoudhaan
goudhaan
boomklever
turkse tortel
bosuil
spreeuw
zwartkop
braamsluiper
bloedrode heidelibel
bruinrode heidelibel
dodaars
bergeend
witgat
kleine watersalamander, gewone watersalamander
winterkoning
koperwiek
merel
zanglijster
atalanta
distelvlinder
bosrietzanger
blauwe reiger
tafeleend
kuifeend
kleine karekiet
canadese gans
gewone pad
buizerd
weidebeekjuffer
Flora
fluitenkruid
bosanemoon
eenstijlige meidoorn
zwarte els
reuzenberenklauw
moerasspirea
ruig klokje
rapunzelklokje
pinksterbloem
knoopkruid
gewone vogelkers
zoete kers
haagbeuk
wilde kamperfoelie
groot heksenkruid
akkerdistel
kale jonker
moesdistel
wilde lijsterbes
spaanse aak
duizendblad
noorse esdoorn
gewone esdoorn
koninginnenkruid
framboos
es
wilde kardinaalsmuts
gevlekte aronskelk
beuk
gewone berenklauw
hulst
taxus
gele lis
witte dovenetel
paarse dovenetel
hondsdraf
hopklaver
grote veldbies
wolfspoot
grote wederik
watermunt
sint-janskruid
moerasvergeet-mij-nietje
hazelaar
gewone margriet
gladde iep
veldzuring
madeliefje
zevenblad
lidrus
slanke sleutelbloem
sleedoorn
scherpe boterbloem
kruipende boterbloem
daslook
japanse duizendknoop
riet
grote kattenstaart
schietwilg
boswilg
gewone salomonszegel
klein kruiskruid
look-zonder-look
tijmereprijs
beekpunge
grote vossenstaart