Mellaertsvijvers

Het plezier van kanoën en natuur
Sint-Pieters-Woluwe
koele zone natura 2000

Over deze groene ruimte

Het park van de Mellaertsvijvers (de naam komt van de vroegere eigenaar) werd aangelegd in het begin van de 20ste eeuw – in het kielzog van zijn buur, het Woluwepark. Het is een ideale plaats om te wandelen of zich te ontspannen en trekt al meer dan een eeuw lang waterliefhebbers aan.

De twee vijvers van het park vinden hun oorsprong in de vroegere moerassige gebieden van de Woluwe en worden gevoed door een hele reeks bronnen.

De oevers zijn opnieuw aangelegd met een lichte helling. Dat bevordert de stevige verankering van planten. Zo krijg je een grotere weerstand tegen erosie en kunnen dieren gemakkelijker tot bij het water. Op de weiden en vochtige graslanden rond de vijvers heeft zich een heel typische plantenbiotoop ontwikkeld, die veel diertjes aantrekt.

Praktische informatie

Openingsuren

Het park is elke dag toegankelijk voor het publiek volgens onderstaand schema:

  • van 01 november tot 28 februari, van 07u00 tot 19u00;
  • van 01 maart tot 30 april, van 06u00 tot 21u00;
  • van 01 mei tot 30 augustus, van 06u00 tot 22u00;
  • van 01 september tot 31 oktober, van 07u00 tot 20u00;

Af en toe bezoeken van parkwachters.

Een vraag of een probleem?

Er geraken 

De ingangen voor de Mellaertsvijvers (gemeente Sint-Pieters-Woluwe) liggen aan de Vorstlaan, de Tervurenlaan, de Markies de Villalobarlaan en de Generaal Baron Empainlaan.

Openbaar vervoer

TRAM: 8 (halte(s) : Empain) - 39, 44 (halte(s) : de Villalobar)

Inrichtingen

  • Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit
  • Zomerkiosk

Minigolfterrein, speeltuin, taverne-restaurant, zitbanken, vuilnisbakken. Honden moeten altijd aan de leiband.

Natuur

De oevers van de Mellaertsvijvers zijn een ontmoetingsplaats voor meerkoet, nijlgans, fuut, canadagans, magelhaengans, zwaan, en vaak ook blauwe reigers op zoek naar voedsel.

Konijnen grazen regelmatig de vochtige graslanden af. U vindt er de typische plantensoorten van gemaaid grasland, zoals brunel, penningkruid of kruipend zenegroen (Ajuga reptans).

De bomen zijn vooral veelvoorkomende soorten, maar in de loop der jaren kregen sommige zo’n allure en indrukwekkende vorm dat een vijftiental werd opgenomen in de lijst van merkwaardige bomen van het Brussels Gewest. Het gaat onder meer om zilverkleurige esdoorns (Acer saccharinum), treurbeuken (Fagus sylvatica f. pendula), witte wilg (Salix alba) en een zilverpopulier (Populus x canescens).

En heel uitzonderlijk in deze uithoek van Brussel: het park telt heel mooie groepjes lorken en dennen.

Fauna

heggenmus
lantaarntje
grote keizerlibel
distelvlinder
grote gele kwikstaart
canadese gans
buizerd
weidebeekjuffer
carolina-eend
krakeend
wilde eend
mandarijneend
witgat
kauw
bosuil
roek
zwarte kraai
gewone pad
knobbelzwaan
sperwer
spreeuw
boomvalk
slechtvalk
zwartkop
braamsluiper
meerkoet
tafeleend
kuifeend
waterhoen
gaai
zilvermeeuw
aalscholver
dodaars
fuut
boomkruiper
koperwiek
zanglijster
blauwe reiger
huiszwaluw
boerenzwaluw
viervlek
ijsvogel
merel
staartmees
pimpelmees
koolmees
kuifmees
glanskop
kokmeeuw
rosse vleermuis
gewone grootoorvleermuis, bruine grootoorvleermuis
gewone oeverlibel
nijlgans
dagpauwoog
halsbandparkiet
kleine vos
grote bonte specht
groene specht
ekster
klein koolwitje
houtduif
vink
keep
ruige dwergvleermuis
gewone dwergvleermuis
fitis
tjiftjaf
vuurgoudhaan
goudhaan
roodborst
zwarte roodstaart
kleine karekiet
bosrietzanger
laatvlieger
boomklever
barmsijs
bloedrode heidelibel
bruinrode heidelibel
bergeend
sijs
turkse tortel
kleine watersalamander, gewone watersalamander
winterkoning
atalanta

Flora

duizendblad
daslook
look-zonder-look
bosanemoon
eenstijlige meidoorn
zwarte els
gewone berenklauw
reuzenberenklauw
ruig klokje
rapunzelklokje
pinksterbloem
knoopkruid
fluitenkruid
gewone vogelkers
zoete kers
haagbeuk
wilde kamperfoelie
groot heksenkruid
akkerdistel
kale jonker
moesdistel
spaanse aak
noorse esdoorn
gewone esdoorn
koninginnenkruid
framboos
es
wilde kardinaalsmuts
gevlekte aronskelk
gewone margriet
beuk
hulst
taxus
gele lis
witte dovenetel
paarse dovenetel
hondsdraf
hopklaver
grote veldbies
wolfspoot
grote wederik
watermunt
sint-janskruid
moerasvergeet-mij-nietje
hazelaar
gladde iep
veldzuring
madeliefje
zevenblad
lidrus
slanke sleutelbloem
sleedoorn
moerasspirea
scherpe boterbloem
kruipende boterbloem
japanse duizendknoop
riet
grote kattenstaart
schietwilg
boswilg
gewone salomonszegel
klein kruiskruid
wilde lijsterbes
tijmereprijs
beekpunge
grote vossenstaart

Geschiedenis

Handelaar François Mellaerts en zijn echtgenote kochten in 1883 een reeks weiden en landbouwgronden op een openbare veiling. De eigendommen behoorden voordien toe aan de Burgerlijke Godshuizen van Brussel en lagen dicht tegen de Woluwe.

Tegen het einde van de negentiende eeuw begint men op initiatief van Leopold II met de bouw van de Tervurenlaan en de aanleg van het grote park dat eraan grenst (Woluwepark). De aannemer van de werken, Edmond Parmentier, tekent in 1898 een overeenkomst met François Mellaerts. Die stipuleert dat deze laatste een nieuw terrein met twee vijvers krijgt, in ruil voor zijn eigendom die werd opgenomen in de perimeter van het Woluwepark.

Er was wel een voorwaarde aan gekoppeld: hij moest het zicht op de vijvers van op de Tervurenlaan intact laten. Bovendien verbond de Staat zich ertoe om de vijvers te onderhouden zodra het domein, dat landschapsarchitect Lainé had ontworpen, werd opengesteld voor het publiek. De echtgenoten Mellaerts aarzelden niet lang. Ze openden een restaurant en organiseerden kanotochtjes op de grootste van de twee waterplassen.

De aanleg van de Vorstlaan tussen 1901 en 1910 scheidde de eigendom van Mellaerts van het Woluwepark, hoewel dat tevoren altijd één groene ruimte was geweest in handen van één eigenaar.

Een eeuw later is er eigenlijk niets veranderd.

Patrimonium

Museum

Nabij de hoek van de Tervuren- en de Vorstlaan ligt de tramstelplaats van Woluwe die beheerd wordt door de MIVB. Die omvat ook het Museum voor het Stedelijk Vervoer te Brussel. De collectie omvat tramstellen, autobussen, trolleybussen en taxi’s die sinds 1869 de hoofdstad doorkruisten.

Praktische informatie

Openingsuren

Het park is elke dag toegankelijk voor het publiek volgens onderstaand schema:

  • van 01 november tot 28 februari, van 07u00 tot 19u00;
  • van 01 maart tot 30 april, van 06u00 tot 21u00;
  • van 01 mei tot 30 augustus, van 06u00 tot 22u00;
  • van 01 september tot 31 oktober, van 07u00 tot 20u00;

Af en toe bezoeken van parkwachters.

Een vraag of een probleem?

Er geraken 

De ingangen voor de Mellaertsvijvers (gemeente Sint-Pieters-Woluwe) liggen aan de Vorstlaan, de Tervurenlaan, de Markies de Villalobarlaan en de Generaal Baron Empainlaan.

Openbaar vervoer

TRAM: 8 (halte(s) : Empain) - 39, 44 (halte(s) : de Villalobar)

Andere groene ruimten in de buurt