Sint-Pieters-Woluwe
Oudergem
Toegankelijk voor het publiek
natura 2000
 • Speelplein
 • Zone 'honden zonder leiband'
 • Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit
 • Picknicktafel

Het Woluwepark is niet alleen een belangrijke schakel in het Brusselse groene netwerk, het maakt ook deel uit van de doorlopende keten van groene ruimten langs de Woluwevallei. Het is één van de grootste parken van de Brusselse agglomeratie.

Tijdens de Wereldtentoonstelling van 1897 wilde koning Leopold II het Jubelpark en het Koninklijk Domein van Tervuren verbinden met een nieuwe laan met een immens park ernaast voor de bourgeoisie.

De valleien en heuvels geven het park het uitzicht van een Engelse tuin en creëren tegelijkertijd de illusie dat het opgaat in de omliggende natuur. Door het park lopen berijdbare wegen en kronkelige paadjes. Het domein dankt zijn schoonheid ook aan zijn vier kunstmatige vijvers.

 

Openingsuren

Toegankelijk voor het publiek

Het park is elke dag open voor het publiek, volgens het dit schema:

 • -van 1 oktober tot 31 maart, van 8u00 tot 17u45;
 • -van 1 tot 30 april, van 8u00 tot 18u45 ;
 • -van 1 mei tot 31 augustus, van 8u00 tot 20u45;
 • -van 1 tot 30 september, van 8u00 tot 19u45.
 

Contact

Hebt u een vraag? Wilt u een probleem signaleren? Spreek dan een van de parkwachters aan.
In geval van nood, politie: 02/788 53 43.
Leefmilieu Brussel: 02 775 75 75, info@leefmilieu.brussels
 

Er geraken 

Het Woluwepark ligt voor een deel op het grondgebied van de gemeente Sint-Pieters-Woluwe, voor een deel op dat van Oudergem. Er zijn ingangen aan de Tervurenlaan, Bemelstraat, Mostinck-, Xavier Henrard-, Franciscanen-, Waterraaf-, Park- en Vorstlaan.

Openbaar vervoer
BUS: 206 (halte(s) : Groene Hond, Julius Cesar, Trammuseum) - 36 (halte(s) : Groene Hond, Julius Cesar, Mostinck, Trammuseum)
TRAM: 8 (halte(s) : Trammuseum) - 39, 44 (halte(s) : Groene Hond, Julius Cesar, Trammuseum)

Multisportterreinen (voet- en basketbaldoelen met speelveldlijnen voor tennis en volleybal) aan het einde van de grote vallei (Emile Laînélaan), halve ton voor skateboarders dicht bij de ingang van de Tervurenlaan, twee grote zones waarin honden vrij mogen rondlopen (in de grote en kleine vallei), hondentoiletten, banken, vuilnisbakken, verlichting langs de grote lanen.

De infrastructuur van het gezins- en sportcenturm van het Woluwepark (tennis-, voetbal-, hockey- en bowlingterreinen) zijn voorbehouden aan het personeel van enkele ministeries.

 • Speelplein
 • Zone 'honden zonder leiband'
 • Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit
 • Picknicktafel

Het park werd aangelegd naar aanleiding van de organisatie van de Wereldtentoonstelling in 1897. Die zou doorgaan in het Jubelpark, maar ook in het Koninklijk Domein van Tervuren. Daar wilde koning Leopold II een reusachtig paviljoen wijden aan Congo – vandaag het Koninklijk Museum voor Afrikaanse Kunst.

Om die twee polen van de Wereldtentoonstelling met elkaar te verbinden, dienden belangrijke infrastructurenwerken te worden uitgevoerd: de aanleg van de grote Tervurenlaan, die Victor Besme al twintig jaar eerder in zijn plannen voor buitenwijken had opgenommen; de wijziging van de spoorlijn Brussel-Tervuren, ter hoogte van Woluwe; de omlegging en overwelving van een deel van de Woluwe en, als sluitstuk, de aanleg van een andere grote verkeersader, de latere Vorstlaan, die het mogelijk maakte om vanaf de Louizalaan naar Tervuren te rijden.

Zoals bij de meeste van zijn visionaire stedenbouwkundige plannen, wilde Leopold II een immens groot park aanleggen langs de nieuwe laan. Want dat zou ze mooier, aantrekkelijker en groener maken, en zo de bourgeoisie van die periode lokken.

Het gekozen terrein lag aan de eerste bocht van de laan en de hoek met de later aangelegde Vorstlaan. De hoger gelegen delen waren bebost, een overblijfsel van het Mesdaelbosch, dat vroeger aansloot op het Zoniënwoud. De rest van de zone bestond uit landbouwland en vochtige terreinen.

Voor de aanleg liet de koning zijn keuze vallen op de Franse landschapsarchitect Emile Lainé. Die voerde belangrijke grondwerken uit om het relatief vlakke en karakterloze terrein om te vormen tot een landschapsvallei. De grond die ze uitgroeven voor de aanleg van vijvers, werd gebruikt voor de berm van de nieuwe spoorweglijn en om reliëf te geven aan het terrein. Lange kronkelige wegen langs grote waterpartijen en boomgroepen doorkruisen het park. De werken duurden drie jaar (1896-1899).

In 1909, enkele maanden na de dood van de Leopold II, werd het park opgenomen in de Koninklijke Schenking aan de Belgische Staat.

In 1920 vonden de eerste sportactiviteiten plaats in het park. In de jaren zestig kwam er een sportcomplex met de huidige installaties op het sportveld in het hoger gelegen deel van de groene ruimte.

Na de Eerste Wereldoorlog werd het park gerestaureerd. De klassering volgde in 1972 en het is nu eigendom van het Brussels Gewest, dat instaat voor beheer en onderhoud.

Beeldhouwwerk

Beschermde bomen (1988)
Dit beeldhouwwerk van Nathalie Joiris (1964) werd gekozen naar aanleiding van de jaarlijkse wedstrijd van de Europese Stichting voor Beeldhouwkunst. Drie meidoorns groeien elk tussen twee granietzuilen, alsof die de boom in bescherming nemen. Levend en statisch materiaal vormen zo een eenheid, een huwelijk tussen natuur en kunst.
 

Museum

Nabij de hoek van Tervuren- en Vorstlaan, vlak tegenover het park, ligt het tramdepot van Woluwe, beheerd door de MIVB. Het biedt ook plaats aan het ‘Museum voor het Stedelijk Vervoer te Brussel’. De collectie bestaat uit trams, bussen, trolleybussen en taxi’s die de hoofdstad sinds 1869 doorkruisten

De vele bomen en struiken, kriskras aangeplant tegen de helling, zijn van een grote schoonheid. Er zijn 180 verschillende soorten (veel voorkomende, exotische, tot heel zeldzame).

Driehonderd ervan, zoals de reuzensequoia (Sequoiadendron giganteum) met bijna zeven meter doormeter, prijken trouwens in de lijst van merkwaardige boomsoorten van de Brusselse agglomeratie. Meer nog, de vzw ‘Belgische Dendrologie Belgique’ vereerde zeven bomen met de eretitel ‘Kampioen van België’. Sommige omdat ze uniek zijn, andere om hun uitzonderlijke formaat. Daarbij horen een rode esdoorn (acer rubrum), een tweekleurige eik (Quercus bicolor) en een peerlijsterbes (Sorbus domestica).

De vijvers en vochtige weilanden van het park trekken massa’s eenden, zwanen, nijlganzen en andere watervogels aan – zowel inheemse als trekvogels op doortocht.

In het seizoen fladderen veel vlinders, zoals het heideblauwtje, over de bloemen van de droge en vochtige weiden.

In het struikgewas groeien bosanemonen, gevlekte aronskelken en wilde hyacinten.

De flora van het Woluwepark is over het algemeen heel divers: van doordeweekse en wijdverspreide soorten tot veel zeldzamere soorten.

Fauna
staartmees
putter
groenling
sijs
boomblauwtje
boomkruiper
bruine sprinkhaan, tandradje
houtduif
kleine vos
zwarte kraai
kauw
knobbelzwaan
huiszwaluw
grote bonte specht
middelste bonte specht
mandarijneend
laatvlieger
roodborst
slechtvalk
boomvalk
sperwer
vink
keep
meerkoet
waterhoen
gaai
ijsvogel
citroenvlinder
boerenzwaluw
dagpauwoog
lantaarntje
zilvermeeuw
nijlgans
kokmeeuw
platbuik
viervlek
kleine vuurvlinder
bruin zandoogje
gewone meikever, mulder
grote gele kwikstaart
rosse vleermuis
gewone oeverlibel
koninginnenpage, koninginnepage
bont zandoogje
wilde eend
pimpelmees
koolmees
huismus
aalscholver
zwarte roodstaart
krakeend
tjiftjaf
fitis
grote keizerlibel
ekster
groene specht
groot koolwitje
klein geaderd witje
klein koolwitje
ruige dwergvleermuis
gewone dwergvleermuis
fuut
icarusblauwtje
heggenmus
halsbandparkiet
oranje zandoogje
vuurjuffer
goudvink
waterral
bruine kikker
vuurgoudhaan
goudhaan
iepenpage, iepepage
boomklever
turkse tortel
bosuil
spreeuw
zwartkop
grasmus
bloedrode heidelibel
bruinrode heidelibel
steenrode heidelibel
dodaars
bergeend
zwartsprietdikkopje
roodwangschildpad
witgat
winterkoning
koperwiek
merel
zanglijster
kramsvogel
atalanta
distelvlinder
bosrietzanger
blauwe reiger
tafeleend
kuifeend
kleine karekiet
canadese gans
gewone pad
buizerd
weidebeekjuffer
Flora
fluitenkruid
bosanemoon
eenstijlige meidoorn
pinksterbloem
knoopkruid
zoete kers
amerikaanse vogelkers
haagbeuk
groot heksenkruid
akkerdistel
wilde lijsterbes
duizendblad
noorse esdoorn
gewone esdoorn
adelaarsvaren
framboos
es
gevlekte aronskelk
beuk
gewone berenklauw
hulst
taxus
gele lis
wilde narcis
hondsdraf
grote veldbies
wolfspoot
watermunt
hazelaar
gewone margriet
madeliefje
kruipende boterbloem
grote kattenstaart
heelkruid
boswilg
gewone salomonszegel
winterlinde
look-zonder-look