Koning Boudewijnpark

Gedifferentieerd beheer voor sterk contrasterende ruimten
Ganshoren Jette
koele zone natura 2000 groene wandeling

Over deze groene ruimte

Het park strekt zich uit over de Molenbeekvallei en vormt een geheel van halfnatuurlijke landschappen en meer op recreatie gerichte zones.  Het maakt ook integraal deel uit van een Natura 2000-gebied.

Het eerste deel van de site  omvat de Heilig-Harttuin en het laagst gelegen deel van de Molenbeekvallei. Dit gedeelte werd omgetoverd tot een klassiek landschapspark met een afwisseling van grasperken, vijvers, plantenborders, bos en populierenaanplanting. De noordflank wordt begrensd door het Dielegembos.

In het tweede deel werd er een vijver aangelegd. Vanuit een ecologisch streven werden de bermen van deze vijver gerestaureerd om hen van een typische waterkantbeplanting te voorzien.  

Het derde deel wordt gekenmerkt door een parkzone rond de chalet van Laarbeek, weides, de boomgaard, de kinderboerderij van Jette en de site van de Gallo-Romeinse villa. U vindt er overal bronnetjes en het wordt doorkruist door kleine pittoreske paden.

Het grenst onmiddellijk aan het Laarbeekbos, het natuurreservaat van Poelbos en het natuurreservaat van het moeras van Jette. Tal van bomen werden opgenomen in de inventaris van de opmerkelijke bomen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In de drie delen van het park werden onlangs meerdere speelterreinen aangelegd.

Praktische informatie

Openingsuren

Het park is elke dag toegankelijk voor het publiek volgens onderstaand schema:

 • van 01 november tot 28 februari, van 07u00 tot 19u00;
 • van 01 maart tot 30 april, van 06u00 tot 21u00;
 • van 01 mei tot 30 augustus, van 06u00 tot 22u00;
 • van 01 september tot 31 oktober, van 07u00 tot 20u00;

Regelmatige aanwezigheid van parkwachten.

Een vraag of een probleem?

Ingangen

 • Deel I: Heilig-Hartlaan, Wemmelsesteenweg, Eugène Toussaintstraat, Valère Broekaertstraat en Bonaventurestraat.
 • Deel II: Eugène Toussaintstraat, Wereldtentoonstellingslaan en Antoine Baeckstraat.
 • Deel III: Wereldtentoonstellingslaan, Laarbeeklaan en Kleine Sint-Annastraat.

Openbaar vervoer

BUS: 14, 53 (halte(s) : Bonaventure, Crocq, Jette Station, Lorge) - 88 (halte(s) : Crocq, Jette Station, Lorge) - 13, 84 (halte(s) : Bonaventure, Eugène Toussaint, Le Roux, Reniers)
TRAM: 19 (halte(s) : Jette Station) - 9 (halte(s) : Tentoonstelling)

Inrichtingen

 • Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit
 • Fontein met drinkbaar water
 • Zomerkiosk
 • Speelplein
 • Picknicktafel
 • Zone 'honden zonder leiband'
 • Deel  I: verzamelplaatsen (met trappen),  multisportterreinen , speelterreinen, fietspad, banken, vuilnisbakken.
 • Deel II: speeltuin, fietsparcours, pontons, banken, vuilnisbakken.
 • Deel III: speeltuin (7 tot 12 jaar), speelterrein (3 tot 7 jaar), rustzone, restaurant met terras, banken, vuilnisbakken.

Natuur

Het Koning Boudewijnpark telt heel wat specifieke biotopen. Zo zijn er de rijke moerasgebieden en vooral een rietveld met waterminnend vlotgras met kikkers, rietgorzen, kleine karekieten en een groot aantal vissen. De oevers werden (her)ingenomen door een reeks wilgen, onder meer knotwilgen die zo typisch zijn voor vochtige terreinen.

Er zijn hagen met hazelaar, hulst, haagbeuk, mei- en sleedoorn langs de paden en weilanden. Die creëren een bosrijk landschap.

In het eerste deel van het park staan nog veel oude beukenbomen - zo oud dat ze problemen beginnen op te leveren. Er  groeit ook veel daslook.

Zwarte elzen (Alnus glutinosa), een trompetboom (Catalpa bignonioides), een treuresdoorn (Fraxinus excelsior f. pendula), een witte populier (Populus alba) en een zilverlinde (Tilia tomentosa) behoren tot de vele geïnventariseerde merkwaardige boomsoorten.

 

Fauna

heggenmus
vuurjuffer
lantaarntje
oranje zandoogje
grote keizerlibel
icarusblauwtje
boomblauwtje
distelvlinder
grote gele kwikstaart
canadese gans
buizerd
weidebeekjuffer
krakeend
wilde eend
mandarijneend
landkaartje
putter
witgat
kauw
bosuil
citroenvlinder
roek
zwarte kraai
ringslang
gewone pad
krasser
knobbelzwaan
sperwer
spreeuw
fazant
boomvalk
slechtvalk
zwartkop
braamsluiper
grasmus
meerkoet
tafeleend
kuifeend
waterhoen
gaai
zilvermeeuw
aalscholver
grote groene sabelsprinkhaan
bruine kikker
boomkruiper
kramsvogel
koperwiek
zanglijster
gewone meikever, mulder
blauwe reiger
huiszwaluw
boerenzwaluw
platbuik
ijsvogel
merel
staartmees
koolmees
huismus
kokmeeuw
bruin zandoogje
rosse vleermuis
gewone grootoorvleermuis, bruine grootoorvleermuis
gewone oeverlibel
nijlgans
dagpauwoog
halsbandparkiet
kleine vos
grote bonte specht
groene specht
ekster
klein koolwitje
klein geaderd witje
houtduif
vink
keep
ruige dwergvleermuis
gewone dwergvleermuis
fitis
tjiftjaf
waterral
vuurgoudhaan
goudhaan
roodborst
zwarte roodstaart
kleine karekiet
bosrietzanger
laatvlieger
boomklever
bloedrode heidelibel
bruinrode heidelibel
sijs
iepenpage, iepepage
sleedoornpage
bont zandoogje
turkse tortel
roodwangschildpad
alpenwatersalamander
kleine watersalamander, gewone watersalamander
winterkoning
groenling
atalanta

Flora

duizendblad
daslook
look-zonder-look
bosanemoon
bijvoet
eenstijlige meidoorn
zwarte els
gewone berenklauw
reuzenberenklauw
ruig klokje
pinksterbloem
peen
knoopkruid
fluitenkruid
gewone vogelkers
zoete kers
amerikaanse vogelkers
haagbeuk
groot heksenkruid
akkerdistel
moesdistel
spaanse aak
noorse esdoorn
gewone esdoorn
koninginnenkruid
adelaarsvaren
es
wilde kardinaalsmuts
gevlekte aronskelk
gewone margriet
beuk
hulst
taxus
gele lis
witte dovenetel
paarse dovenetel
hondsdraf
gewone rolklaver en rechte rolklaver
hopklaver
wolfspoot
grote wederik
watermunt
bosbingelkruid
sint-janskruid
herik
moerasvergeet-mij-nietje
hazelaar
gladde iep
veldzuring
madeliefje
zevenblad
lidrus
slanke sleutelbloem
sleedoorn
moerasspirea
scherpe boterbloem
kruipende boterbloem
japanse duizendknoop
riet
grote kattenstaart
heelkruid
schietwilg
boswilg
gewone salomonszegel
klein kruiskruid
wilde lijsterbes
boerenwormkruid
winterlinde
tijmereprijs
beekpunge
grote vossenstaart

Geschiedenis

De gemeente Jette besliste in 1977 om op de niet-bebouwde terreinen van de Molenbeekvallei een park in te richten. Zo wilde ze een van de laatste enclaves van natuurlijk Brabants landschap beschermen. Het park moest een uitgestrekte groenzone van meer dan 100 hectare vormen. Het zou het Laarbeekbos, de moerassen van Jette en Ganshoren, het Poelbos, het Dielegembos en het Heilig-Hartbos met elkaar verbinden.

Die groene zone zou, in de context van de Brusselse agglomeratie, in het noorden een tegenhanger worden van het Terkamerenbos en het Zoniënwoud in het zuiden, en van het Woluwepark en de openbare parken van die vallei in het oosten.

Omdat het om een heel grote opdracht ging, kocht het Brussels Gewest alle terreinen aan die nodig waren voor dit park. Zo werd het een project met een gewestelijke dimensie.

1980 was het jaar van de honderdvijftigste verjaardag van België en daarom viel de keuze op de naam ‘Koning Boudewijnpark’.

De aanlegwerken verliepen in drie delen (I, II en III) die elk overeenstemden met een van de drie huidige verschillende delen van het park. Het eerste deel werd in 1981 opengesteld voor het publiek, het tweede in 1983 en het derde in 1989.

Patrimonium

Monumenten

Resten van een Gallo-Romeinse villa

Archeologische  opgravingen  tussen  1968  en  1971  legden  een  Gallo-Romeinse  villa  bloot  langs  de  Boslaan  in het deel III van het Koning Boudewijnpark. Ze werd bewoond van de tweede eeuw tot het midden van de derde eeuw na Christus. De ligging is niet zo verrassend, want ze bevindt zich op minder dan een kilometer van de oude Romeinse heirbaan en dicht bij een aantal waterbronnen (natuurlijke bronnen en de Molenbeek).

De villa heeft het klassieke plan: twee gebouwen met gevels die haaks op elkaar staan. Ze zijn verbonden door een galerij die achteraan toegang geeft tot een groot rechthoekig plein met bijgebouwen. De ruïnes werden beschermd door het besluit van de Brusselse regering van 13 april 1995.

De chalet van Laarbeek

De chalet ligt in het deel  III van het park. De toenmalige eigenaar van het Laarbeekbos, advocaat Eugène Vanden  Elschen,  liet  hem  bouwen  in  1908.  De  Luikse  architect  Charles  Castermans  ontwierp een gebouw  in neo-Normandische stijl. Het heeft het typische dak met veel dakschilden en -erkers. Het Brussels Gewest restaureerde  het  heel  bouwvallige  gebouw  bij  de  aanleg  van dat derde deel van het  park  en bracht er een café-restaurant in onder.

Beeldhouwwerken

Zijne majesteit koning Boudewijn I  (1982)

Een bronzen buste op stenen sokkel van de hand van Henri-Hubert Lenaerts staat bij de ingang van het park (deel  I) aan de Eugène Toussaintstraat.

Zonder naam (1999)

Op enkele meters van de buste van Boudewijn I, staan twee primitieve beeldhouwwerken in lavasteen van Georg Hüter tegenover elkaar. Het ene richt zijn ‘tanden’ naar de hemel, het andere naar de grond.

Steen in de vorm van een omgekeerde piramide (1983)

Jean-Marc  Navez  ontwierp  dit  kunstwerk  ter  plekke  voor  de  tentoonstelling  ‘Steen  in de  hedendaagse Belgische kunst’. Het staat aan de ingang van het park (deel I), aan de kant van de Valère Broekaertstraat. Vier  granietblokken  in  kruisvorm  zijn  geschikt  rond  een  ruimte  met  in  het  midden  een  mysterieuze omgekeerde piramide van steenblokken.

De zeven steunpilaren van de wijsheid of Wood Piece (2004)

Leefmilieu Brussel – BIM heeft een aantal jaren een wedstrijd voor monumentale kunstwerken gesponsord. Het werk van de laureaat krijgt dan een permanent plaatsje in een park van het Gewest. Een installatie van zeven massief houten zuilen met verschillende hoogte van beeldhouwer Jano (Jean Alexandre Noskoff), kreeg hier een plaatsje in het deel III van het Koning Boudewijnpark, nabij het chalet van Laarbeek.

Nieuws & evenementen

Praktische informatie

Openingsuren

Het park is elke dag toegankelijk voor het publiek volgens onderstaand schema:

 • van 01 november tot 28 februari, van 07u00 tot 19u00;
 • van 01 maart tot 30 april, van 06u00 tot 21u00;
 • van 01 mei tot 30 augustus, van 06u00 tot 22u00;
 • van 01 september tot 31 oktober, van 07u00 tot 20u00;

Regelmatige aanwezigheid van parkwachten.

Een vraag of een probleem?

Ingangen

 • Deel I: Heilig-Hartlaan, Wemmelsesteenweg, Eugène Toussaintstraat, Valère Broekaertstraat en Bonaventurestraat.
 • Deel II: Eugène Toussaintstraat, Wereldtentoonstellingslaan en Antoine Baeckstraat.
 • Deel III: Wereldtentoonstellingslaan, Laarbeeklaan en Kleine Sint-Annastraat.

Openbaar vervoer

BUS: 14, 53 (halte(s) : Bonaventure, Crocq, Jette Station, Lorge) - 88 (halte(s) : Crocq, Jette Station, Lorge) - 13, 84 (halte(s) : Bonaventure, Eugène Toussaint, Le Roux, Reniers)
TRAM: 19 (halte(s) : Jette Station) - 9 (halte(s) : Tentoonstelling)

Andere groene ruimten in de buurt