Ganshoren
Jette
Altijd toegankelijk
natura 2000
groene wandeling
Speelplein
Zone 'honden zonder leiband'
Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit
Picknicktafel

Het park strekt zich uit over de Molenbeekvallei en vormt een geheel van halfnatuurlijke landschappen en meer op recreatie gerichte zones.  Het maakt ook integraal deel uit van een Natura 2000-gebied.

Het eerste deel van de site  omvat de Heilig-Harttuin en het laagst gelegen deel van de Molenbeekvallei. Dit gedeelte werd omgetoverd tot een klassiek landschapspark met een afwisseling van grasperken, vijvers, plantenborders, bos en populierenaanplanting. De noordflank wordt begrensd door het Dielegembos.

In het tweede deel werd er een vijver aangelegd. Vanuit een ecologisch streven werden de bermen van deze vijver gerestaureerd om hen van een typische waterkantbeplanting te voorzien.  

Het derde deel wordt gekenmerkt door een parkzone rond de chalet van Laarbeek, weides, de boomgaard, de kinderboerderij van Jette en de site van de Gallo-Romeinse villa. U vindt er overal bronnetjes en het wordt doorkruist door kleine pittoreske paden.

Het grenst onmiddellijk aan het Laarbeekbos, het natuurreservaat van Poelbos en het natuurreservaat van het moeras van Jette. Tal van bomen werden opgenomen in de inventaris van de opmerkelijke bomen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In de drie delen van het park werden onlangs meerdere speelterreinen aangelegd.

Openingsuren

Altijd toegankelijk

De parkbewaking wordt 7 dagen per week verzorgd door één of meer parkwachters, volgens dit schema:

  • van 1 oktober tot 31 maart, van 9u30 tot 16u30;
  • van 1 tot 30 april, van 8u00 tot 18u45;
  • van 1 mei tot 31 augustus, van 8u00 tot 20u45;
  • van 1 tot 30 september van 8u00 tot 19u45.

Contact

Hebt u een vraag? Wilt u een probleem signaleren? Spreek dan een van de parkwachters aan tijdens de uren dat er toezicht is voorzien.
Leefmilieu Brussel: 02 775 75 75, info@leefmilieu.brussels

 

Ingangen

Deel I: Heilig-Hartlaan, Wemmelsesteenweg, Eugène Toussaintstraat, Valère Broekaertstraat en Bonaventurestraat.
Deel II: Eugène Toussaintstraat, Wereldtentoonstellingslaan en Antoine Baeckstraat.
Deel III: Wereldtentoonstellingslaan, Laarbeeklaan en Kleine Sint-Annastraat.

 

Openbaar vervoer

BUS: 14, 53 (halte(s) : Bonaventure, Crocq, Jette Station, Lorge) - 88 (halte(s) : Crocq, Jette Station, Lorge) - 13, 84 (halte(s) : Bonaventure, Eugène Toussaint, Le Roux, Reniers)
TRAM: 19 (halte(s) : Jette Station) - 9 (halte(s) : Tentoonstelling)

Deel  I: verzamelplaatsen (met trappen),  multisportterreinen , speelterreinen, fietspad, banken, vuilnisbakken.
Deel II: speeltuin, fietsparcours, pontons, banken, vuilnisbakken.
Deel III: speeltuin (7 tot 12 jaar), speelterrein (3 tot 7 jaar), rustzone, restaurant met terras, banken, vuilnisbakken.

Speelplein
Zone 'honden zonder leiband'
Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit
Picknicktafel

De gemeente Jette besliste in 1977 om op de niet-bebouwde terreinen van de Molenbeekvallei een park in te richten. Zo wilde ze een van de laatste enclaves van natuurlijk Brabants landschap beschermen. Het park moest een uitgestrekte groenzone van meer dan 100 hectare vormen. Het zou het Laarbeekbos, de moerassen van Jette en Ganshoren, het Poelbos, het Dielegembos en het Heilig-Hartbos met elkaar verbinden.

Die groene zone zou, in de context van de Brusselse agglomeratie, in het noorden een tegenhanger worden van het Terkamerenbos en het Zoniënwoud in het zuiden, en van het Woluwepark en de openbare parken van die vallei in het oosten.

Omdat het om een heel grote opdracht ging, kocht het Brussels Gewest alle terreinen aan die nodig waren voor dit park. Zo werd het een project met een gewestelijke dimensie.

1980 was het jaar van de honderdvijftigste verjaardag van België en daarom viel de keuze op de naam ‘Koning Boudewijnpark’.

De aanlegwerken verliepen in drie delen (I, II en III) die elk overeenstemden met een van de drie huidige verschillende delen van het park. Het eerste deel werd in 1981 opengesteld voor het publiek, het tweede in 1983 en het derde in 1989.

Monumenten

Resten van een Gallo-Romeinse villa
Archeologische  opgravingen  tussen  1968  en  1971  legden  een  Gallo-Romeinse  villa  bloot  langs  de  Boslaan  in het deel III van het Koning Boudewijnpark. Ze werd bewoond van de tweede eeuw tot het midden van de derde eeuw na Christus. De ligging is niet zo verrassend, want ze bevindt zich op minder dan een kilometer van de oude Romeinse heirbaan en dicht bij een aantal waterbronnen (natuurlijke bronnen en de Molenbeek).

De villa heeft het klassieke plan: twee gebouwen met gevels die haaks op elkaar staan. Ze zijn verbonden door een galerij die achteraan toegang geeft tot een groot rechthoekig plein met bijgebouwen. De ruïnes werden beschermd door het besluit van de Brusselse regering van 13 april 1995.

De chalet van Laarbeek
De chalet ligt in het deel  III van het park. De toenmalige eigenaar van het Laarbeekbos, advocaat Eugène Vanden  Elschen,  liet  hem  bouwen  in  1908.  De  Luikse  architect  Charles  Castermans  ontwierp een gebouw  in neo-Normandische stijl. Het heeft het typische dak met veel dakschilden en -erkers. Het Brussels Gewest restaureerde  het  heel  bouwvallige  gebouw  bij  de  aanleg  van dat derde deel van het  park  en bracht er een café-restaurant in onder.

Beeldhouwwerken

Zijne majesteit koning Boudewijn I  (1982)
Een bronzen buste op stenen sokkel van de hand van Henri-Hubert Lenaerts staat bij de ingang van het park (deel  I) aan de Eugène Toussaintstraat.

Zonder naam (1999)
Op enkele meters van de buste van Boudewijn I, staan twee primitieve beeldhouwwerken in lavasteen van Georg Hüter tegenover elkaar. Het ene richt zijn ‘tanden’ naar de hemel, het andere naar de grond.

Steen in de vorm van een omgekeerde piramide (1983)
Jean-Marc  Navez  ontwierp  dit  kunstwerk  ter  plekke  voor  de  tentoonstelling  ‘Steen  in de  hedendaagse Belgische kunst’. Het staat aan de ingang van het park (deel I), aan de kant van de Valère Broekaertstraat. Vier  granietblokken  in  kruisvorm  zijn  geschikt  rond  een  ruimte  met  in  het  midden  een  mysterieuze omgekeerde piramide van steenblokken.

De zeven steunpilaren van de wijsheid of Wood Piece (2004)
Leefmilieu Brussel – BIM heeft een aantal jaren een wedstrijd voor monumentale kunstwerken gesponsord. Het werk van de laureaat krijgt dan een permanent plaatsje in een park van het Gewest. Een installatie van zeven massief houten zuilen met verschillende hoogte van beeldhouwer Jano (Jean Alexandre Noskoff), kreeg hier een plaatsje in het deel III van het Koning Boudewijnpark, nabij het chalet van Laarbeek.

 

Het Koning Boudewijnpark telt heel wat specifieke biotopen. Zo zijn er de rijke moerasgebieden en vooral een rietveld met waterminnend vlotgras met kikkers, rietgorzen, kleine karekieten en een groot aantal vissen. De oevers werden (her)ingenomen door een reeks wilgen, onder meer knotwilgen die zo typisch zijn voor vochtige terreinen.

Er zijn hagen met hazelaar, hulst, haagbeuk, mei- en sleedoorn langs de paden en weilanden. Die creëren een bosrijk landschap.

In het eerste deel van het park staan nog veel oude beukenbomen - zo oud dat ze problemen beginnen op te leveren. Er  groeit ook veel daslook.

Zwarte elzen (Alnus glutinosa), een trompetboom (Catalpa bignonioides), een treuresdoorn (Fraxinus excelsior f. pendula), een witte populier (Populus alba) en een zilverlinde (Tilia tomentosa) behoren tot de vele geïnventariseerde merkwaardige boomsoorten.

 

Fauna
staartmees
putter
groenling
sijs
boomblauwtje
boomkruiper
krasser
houtduif
kleine vos
zwarte kraai
roek
kauw
knobbelzwaan
huiszwaluw
grote bonte specht
mandarijneend
laatvlieger
roodborst
slechtvalk
boomvalk
sperwer
vink
keep
meerkoet
waterhoen
gaai
ijsvogel
citroenvlinder
boerenzwaluw
dagpauwoog
lantaarntje
zilvermeeuw
nijlgans
kokmeeuw
platbuik
bruin zandoogje
gewone meikever, mulder
grote gele kwikstaart
ringslang
rosse vleermuis
gewone oeverlibel
bont zandoogje
wilde eend
koolmees
huismus
aalscholver
fazant
zwarte roodstaart
krakeend
tjiftjaf
fitis
grote keizerlibel
ekster
groene specht
klein geaderd witje
klein koolwitje
ruige dwergvleermuis
gewone dwergvleermuis
gewone grootoorvleermuis, bruine grootoorvleermuis
icarusblauwtje
heggenmus
halsbandparkiet
oranje zandoogje
vuurjuffer
waterral
bruine kikker
vuurgoudhaan
goudhaan
iepenpage, iepepage
boomklever
turkse tortel
bosuil
spreeuw
zwartkop
grasmus
braamsluiper
bloedrode heidelibel
bruinrode heidelibel
grote groene sabelsprinkhaan
sleedoornpage
roodwangschildpad
witgat
alpenwatersalamander
kleine watersalamander, gewone watersalamander
winterkoning
koperwiek
merel
zanglijster
kramsvogel
atalanta
distelvlinder
bosrietzanger
landkaartje
blauwe reiger
tafeleend
kuifeend
kleine karekiet
canadese gans
gewone pad
buizerd
weidebeekjuffer
Flora
fluitenkruid
bosanemoon
bijvoet
eenstijlige meidoorn
zwarte els
reuzenberenklauw
moerasspirea
ruig klokje
pinksterbloem
peen
knoopkruid
gewone vogelkers
zoete kers
amerikaanse vogelkers
haagbeuk
groot heksenkruid
akkerdistel
moesdistel
wilde lijsterbes
spaanse aak
duizendblad
noorse esdoorn
gewone esdoorn
koninginnenkruid
adelaarsvaren
es
wilde kardinaalsmuts
gevlekte aronskelk
beuk
gewone berenklauw
hulst
taxus
gele lis
witte dovenetel
paarse dovenetel
hondsdraf
gewone rolklaver en rechte rolklaver
hopklaver
wolfspoot
grote wederik
watermunt
bosbingelkruid
sint-janskruid
herik
moerasvergeet-mij-nietje
hazelaar
gewone margriet
gladde iep
veldzuring
madeliefje
zevenblad
lidrus
slanke sleutelbloem
sleedoorn
scherpe boterbloem
kruipende boterbloem
daslook
japanse duizendknoop
riet
grote kattenstaart
heelkruid
schietwilg
boswilg
gewone salomonszegel
klein kruiskruid
boerenwormkruid
winterlinde
look-zonder-look
tijmereprijs
beekpunge
grote vossenstaart