Jette
Toegankelijk voor het publiek
natura 2000
  • Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit
  • Picknicktafel

Het Laarbeekbos vormt een eiland vol uitzonderlijke biodiversiteit. Het maakt deel uit van de speciale beschermingszones ‘Natura 2000’ en zijn renovatie wil het behoud van de ecologische kwaliteit aan een belangrijke recreatieve functie koppelen.

Het verleden van het Laarbeekbos is rechtstreeks verbonden met de geschiedenis van de abdij van Dielegem die in de 11de eeuw werd gesticht.

Net zoals het Zoniënwoud biedt de site plaats aan een belangrijk beukenbos. Een bosvijver, waar één van de drie beken van het bos ontspringt, strekt zich uit over een lengte van een dertigtal meter.

 

Openingsuren

Toegankelijk voor het publiek

Boswachters van Leefmilieu Brussel komen overdag regelmatig langs.

Het bos valt onder het boswetboek. Enkel voetgangers en fietsers mogen zich in het bos verplaatsen en alleen op de daarvoor bestemde paden. Honden moeten aangelijnd zijn.

Informatie ter plaatse

Hebt u een vraag ? Wilt u een probleem signaleren ? Spreek dan een van de boswachters aan.
In noodgevallen : Boswachtersdienst op 0497/599 362.
Leefmilieu Brussel : 02/775 75 75, info@leefmilieu.brussels

Ingangen

Het Laarbeekbos ligt in Jette. Ten noorden ervan loopt een weg parallel met de Brusselse Ring (Schapenweg), ten oosten liggen de gebouwen van het universitaire ziekenhuis UZ-VUB en ten zuiden de derde fase van het Koning Boudewijnpark. De ingangen liggen aan de Laarbeeklaan, de Bosstraat (die het Koning Boudewijnpark doorkruist) en de Schapenweg.

 

Een open schuilplaats rechts van de hoofddreef, picknicktafels, zitbanken, vuilnisbakken, informatieborden. Honden moeten altijd aan de leiband blijven.

  • Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit
  • Picknicktafel

Het verleden van het Laarbeekbos is, net zoals dat van het aangrenzende Dielegem- en Poelbos, rechtstreeks verbonden met de geschiedenis van de abdij van Dielegem die in de elfde eeuw werd gesticht.

Om de abdij te bouwen en ze later te vergroten, openden de monniken een broksteengroeve (Bavegemse kalksteen) op een plaats met de naam ‘het laar’, een ander woord voor ‘ontgonnen terrein’. De stene werden gebruikt bij de constructie van een aantal belangrijke gebouwen, zoals de Onze-Lieve-Vrouwkerk in Mechelen, een deel van de Sint-Michielskathedraal in Brussel, enz.

De steengroeve werd tegen het einde van de vijftiende eeuw opgegeven. Bronnen in de buurt zorgden constant voor overstromingen en zo kwam er een einde aan de moeilijke ontginning. Om toch nog rendement te halen uit het verlaten terrein, beslisten de monniken om er een bos aan te leggen.

Rond 1600 strekte het ‘Laerbeekbosch’ zich uit over een oppervlakte van ongeveer 5 hectare. Toen de goederen van de abdij na de Franse revolutie in handen kwamen van de staat, telde het bos meer dan 100 hectare en strekte het zich uit tot aan de Molenbeek.

Het bos werd na de ontmanteling van de abdij een prooi voor speculanten en kende tussen 1796 en 1962 een hele reeks eigenaars. Die kapten heel wat bomen en verkleinden zo de oppervlakte met bijna twee derde.

Een van de eigenaars, advocaat Eugène Van den Elschen, liet in 1908 het paviljoen in Normandische stijl bouwen. Vandaag is het een restaurant en maakt het deel uit van de derde fase van het Koning Boudewijnpark.

Na een beslissing van de rechtbank naar aanleiding van een verkavelingsproject, werd de gemeente Jette in 1962 eigenaar van het gebied en de Normandische chalet.

Vijftien jaar later verkocht de gemeente het bos aan de Belgische staat die het beheer toevertrouwde aan de Dienst Waters en Bossen van het ministerie voor Landbouw.

Na de regionalisering nam Leefmilieu Brussel die rol over.

Beeldhouwwerk

Gedenkteken voor Jan Verdoodt (1982)
Dit gedenkteken voor de figuratieve schilder Jan Verdoodt (1908 – 1980) kreeg in 1982 een plaatsje aan de ingang van het Laarbeekbos. Deze kunstenaar sluit aan bij het surrealisme en schilderde graag de natuur, die hij koppelde aan het menselijke lichaam – vooral dat van de vrouw. Het bos heeft ook een dreef die naar hem werd genoemd.

Vanuit biologisch en geomorfologisch standpunt is het Laarbeekbos een uitzonderlijk gebied omdat plantengroei en flora er heel sterk verbonden zijn met de bodem- en reliëftypes.

Het meest merkwaardige aspect van het Laarbeekbos is de spectaculaire bloei van onderhoutplanten in de lente: vlekken daslook in het essenbos, bosanemonen tussen de beuken in de zones die niet volop in de schaduw liggen, en hier en daar ook boshyacinten. In de kalkrijke gebieden en in de essenbosjes bloeien behalve daslook en anemonen ook meiklokjes, dotterbloem, speenkruid, viooltjes, zenegroen,
pinksterbloem, valeriaan, moeraswilgenroosje, kattenstaart, bossleutelbloem, penningkruid, enz.

Een ander speciaal kenmerk van dit bos? De hoogstammen en het onderhout laten relatief veel licht door, en dat geeft belangrijke en mooie variaties in de lichtsterkte.

Omdat er veel oude bomen zijn met holle ruimten, leven er in Laarbeek relatief veel vogelsoorten die hun nesten in boomholten bouwen: groene en bonte specht, houtduif, koolmees, kerkkauw, enz. Ook heel wat parkieten nesten in het bos.

Het Laarbeekbos is samen met de groene ruimten in de omgeving (Poelbos, Dielegembos, de moerassen van Jette en Ganshoren en het Koning Boudewijnpark) erkend als een speciale beschermingszone Natura 2000. Het geheel vormt een essentieel voedingsgebied voor de verschillende soorten vleermuizen, zoals de grootoorvleermuis en de mopsvleermuis (barbastella).

Fauna
staartmees
putter
groenling
sijs
boomblauwtje
boomkruiper
krasser
houtduif
kleine vos
zwarte kraai
roek
kauw
knobbelzwaan
huiszwaluw
grote bonte specht
mandarijneend
laatvlieger
roodborst
slechtvalk
boomvalk
sperwer
vink
keep
meerkoet
waterhoen
gaai
ijsvogel
citroenvlinder
boerenzwaluw
dagpauwoog
zilvermeeuw
nijlgans
kokmeeuw
platbuik
boomsprinkhaan
gewone meikever, mulder
grote gele kwikstaart
ringslang
rosse vleermuis
koninginnenpage, koninginnepage
bont zandoogje
wilde eend
pimpelmees
koolmees
aalscholver
fazant
tjiftjaf
fitis
ekster
groene specht
klein geaderd witje
klein koolwitje
ruige dwergvleermuis
gewone dwergvleermuis
gewone grootoorvleermuis, bruine grootoorvleermuis
heggenmus
halsbandparkiet
vuurjuffer
goudvink
bruine kikker
vuurgoudhaan
goudhaan
boomklever
turkse tortel
bosuil
spreeuw
zwartkop
grasmus
braamsluiper
bruinrode heidelibel
bergeend
grote groene sabelsprinkhaan
witgat
alpenwatersalamander
winterkoning
koperwiek
merel
zanglijster
kramsvogel
atalanta
distelvlinder
bosrietzanger
landkaartje
blauwe reiger
canadese gans
gewone pad
buizerd
Flora
fluitenkruid
bosanemoon
bijvoet
tweestijlige meidoorn
eenstijlige meidoorn
zwarte els
eenbloemig parelgras
ruig klokje
pinksterbloem
gewone vogelkers
zoete kers
amerikaanse vogelkers
haagbeuk
wilde kamperfoelie
groot heksenkruid
moesdistel
wilde lijsterbes
spaanse aak
noorse esdoorn
gewone esdoorn
koninginnenkruid
adelaarsvaren
es
wilde kardinaalsmuts
gevlekte aronskelk
beuk
gewone berenklauw
hulst
gele lis
hondsdraf
watermunt
hazelaar
gladde iep
zevenblad
slanke sleutelbloem
kruipende boterbloem
daslook
riet
heelkruid
boswilg
gewone salomonszegel
look-zonder-look
tijmereprijs