Brussel-Stad
Speelplein
Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit

De waterstraal die uit de rotsen spuit, de namaakgrot met zijn planten en de watervallen die er naar beneden storten, geven het plein een heel pittoresk cachet.

De vijver werd ten slotte gekoloniseerd door roodwangschildpadden, een exotische soort die werd vrijgelaten.

Openingsuren

De square is altijd toegankelijk.

Contact

Hebt u een vraag? Wilt u een probleem signaleren? Richt u dan tot de dienst Groene ruimten van de stad Brussel op 02 279 60 00 of tot de Politie op nummer 02/279 79 79.
Leefmilieu Brussel op 02 775 75 75 of info@leefmilieu.brussels

Uitrusting

Fontein, zitbanken, vuilnisbakken, straatverlichting.

Er geraken

De Maria-Louizasquare ligt in het noordoosten van de stad Brussel in de wijk die ook de naam 'wijk van de squares' draagt.

 

Openbaar vervoer
BUS: 60 (halte(s) : Ambiorix) - 64 (halte(s) : Ambiorix, Livingstone) - 21, 79 (halte(s) : Michelangelo) - 205, 63 (halte(s) : Ambiorix, Gutenberg, Margareta, Michelangelo, Waterloo Wilson) - 29 (halte(s) : Gutenberg, Waterloo Wilson) - 59 (halte(s) : Gutenberg, Livingstone)
Speelplein
Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit

Buiten de stadsmuren had Brussel vroeger het uitzicht van het platteland, met kleine land- of tuinbouwbedrijven (tenminste als de bodemkwaliteit dat toeliet), molens, brouwerijen en andere bedrijfjes. Hier en daar stonden kriskras wat bouwvallige huisjes, maar ook enkele mooie landhuizen voor de edellieden.

Ten oosten van Brussel slingerde de Maalbeek zich door de velden en vormde langs zijn loop een reeks vijvers die het overtollige regenwater in de natte seizoenen opringen. De grootste was de Hoevijver met een oppervlakte van 7 hectare. Later werd die herdoopt tot de „vijver van Sint-Joost‟. De waterpartij aan de Maria-Louizasquare is daar een laatste restant van. De Maalbeekvallei werd gekenmerkt door uitgesproken reliëfverschillen.

In 1810 werd beslist om de stadswallen af te breken. Dat was de aanzet voor een langzaam, maar onverbiddelijk proces van verstedelijking ten koste van het omringende platteland en natuurlijk ook van de Maalbeekvallei.

In 1853 lijfde de stad Brussel de helft van het grondgebied van Sint-Joost-ten-Node in. Daarbij hoorde het stuk waar nu de squares liggen. Vanaf dat moment zagen de uitbreidingsplannen voor deze wijk in het noordoosten het daglicht. Ze waren van de hand van baron Jamblinne de Meux, ingenieur bij de stad Brussel of van architect Gédéon Bordiau (die ook het Jubelpark ontwierp).

Uiteindelijk viel de keuze in 1875 op de voorstellen van Bordiau die trouwens rekening hield met de opmerkingen van de stadsingenieur.

Hij plande een ondergrondse spoorweglijn als verbinding tussen het Noord- en het Leopoldstation, de afbraak van de aanpalende woningen en van de dichtbevolkte Granvellewijk, en het dichtgooien (om hygiënische redenen) van een groot deel van de vijver van Sint-Joost. Op deze vrijgekomen oppervlakte plande hij de aanleg van een opeenvolging van pleinen en kaarsrechte straten tegen een langzaam oplopende helling.

Helemaal bovenaan wilde hij een kerk laten bouwen. En er waren ook plannen voor een Paleis voor Schone Kunsten. Maar toen de werken eind jaren 1880 op hun einde liepen, maakte de economische crisis de uitvoering van deze laatste twee projecten onhaalbaar.

Bovendien moesten de in volle platteland aangelegde squares verschillende jaren wachten op de nodige verkavelingen rond de pleinen en in de aanpalende straten. Die kwamen langzaam op gang, maar rond de eeuwwisseling stonden de meeste huizen van de „squarewijk‟ er wel.

En wat voor huizen! Ze werden gebouwd tijdens een rijke architecturale periode en vormen tot op vandaag een relatief homogeen geheel, met de subtiliteiten van het eclectisme en de „neostijlen‟ (vooral Vlaamse neorenaissance). Daarbovenop vertonen ze kenmerken van de uitzonderlijke stijl die de art nouveau vormt en waarvan nog enkele meesterwerken overblijven rond de squares, zoals het hotel Saint-Cyr van Gustave Strauwen.
 

Monument

De grot van de Maria-Louizasquare
Dit is een van de merkwaardigste rotspartijen in Brussel. Dit architecturale genre was erg in trek toen de squares werden aangelegd, omdat het de omgeving een romantische toets geeft.
 

Beeldhouwwerken

Generaal Berheim (1932)
Louis Berheim (1861-1931) was een joodse luitenant-generaal en held uit de Eerste Wereldoorlog. Hij wordt voorgesteld in een wat stijve houding en in legeruniform, met een verrekijker in de hand. Edmond de Valériola (1877-1956) beeldhouwde het gedenkteken.

Meermin (1900)
Deze jonge en mooie naakte vrouw met melancholische blik wordt toegeschreven aan beeldhouwer Emile Namur (1852-1905) van wie u andere werken kunt bewonderen in de Kruidtuin of de square van de Kleine Zavel.

Geboorte van een land

Een knielend koppel met kind. Dit indrukwekkende beeldhouwwerk in Carrarisch marmer van carrara leverde kunstenaar Marius Vos in 1937 de gouden medaille op van de internationale tentoonstelling in Parijs. Hij schonk het aan de stad Brussel.
 

Op de square staan enkele bomen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als merkwaardig erkent: een zilveresdoorn (Acer saccharinum), een Amerikaanse es (Fraxinus américana), een boonboom (Gleditsia triacanthos) en een witte moerbeiboom (Morus alba). Ook een prachtige en heel grote plataan (Platanus x hispanica) is uw aandacht waard.

Zoals op andere plaatsen koloniseren roodwangschildpadden, een exotische soort die werd vrijgelaten, de vijver van de square.

Fauna
staartmees
groenling
boomblauwtje
boomkruiper
houtduif
zwarte kraai
kauw
knobbelzwaan
grote bonte specht
mandarijneend
roodborst
slechtvalk
boomvalk
sperwer
vink
meerkoet
waterhoen
gaai
ijsvogel
lantaarntje
zilvermeeuw
nijlgans
kokmeeuw
grote gele kwikstaart
gewone oeverlibel
wilde eend
koolmees
huismus
aalscholver
zwarte roodstaart
krakeend
tjiftjaf
fitis
grote keizerlibel
ekster
fuut
heggenmus
halsbandparkiet
vuurgoudhaan
goudhaan
turkse tortel
spreeuw
zwartkop
grasmus
braamsluiper
dodaars
bergeend
winterkoning
koperwiek
merel
zanglijster
kramsvogel
atalanta
bosrietzanger
blauwe reiger
tafeleend
kuifeend
kleine karekiet
canadese gans
buizerd
Flora
taxus