Senypark

Rond de Woluwe
Oudergem Watermaal-Bosvoorde
koele zone natura 2000 groene wandeling

Over deze groene ruimte

Het Senypark vormt een groene verbinding die soorten de kans geeft om hun weg langs de Woluwe zonder onderbreking voort te zetten. Het is ook één van de belangrijke schakels van het Brusselse blauwe netwerk.

Het park werd in 1963 plechtig geopend en kreeg de naam van één van zijn laatste privé-eigenaars.

Het Senypark heeft een vierhoekige vorm die de Woluwe, die hier bovengronds stroomt, op verschillende plaatsen in zijn lengteas doorsnijdt. De rechtlijnige vormen en de wandelpaden die rond bloemperken met een geometrische aflijning slingeren, getuigen van een strakkere esthetiek dan die van landschapsparken.

Bij de aanleg van het park ging er een bijzondere aandacht uit naar slechtzienden. Zo zijn de planten op geur geordend en is er een tweede aanduiding van het circuit voorzien met een bewegwijzering en infrastructuur (verschillende soorten bodembedekking, een veiligheidsrail, enz.), speciaal afgestemd op deze specifieke doelgroep.

Praktische informatie

Openingsuren

Het park is elke dag toegankelijk voor het publiek volgens onderstaand schema:

 • van 01 november tot 28 februari, van 07u00 tot 19u00;
 • van 01 maart tot 30 april, van 06u00 tot 21u00;
 • van 01 mei tot 30 augustus, van 06u00 tot 22u00;
 • van 01 september tot 31 oktober, van 07u00 tot 20u00;

Regelmatige aanwezigheid van parkwachten.

Een vraag of een probleem?

Er geraken

De ingangen van het Senypark in Oudergem liggen aan de Woudmeesterlaan, Vorstlaan en Charles Lemairestraat.

Openbaar vervoer

BUS: 209, 41, 72 (halte(s) : Herrmann-Debroux)
METRO: 5 (halte(s) : Herrmann-Debroux)
TRAM: 8 (halte(s) : Herrmann-Debroux, Seny-park)

Inrichtingen

 • Toegang voor personen met een beperkte mobiliteit
 • Fontein met drinkbaar water
 • Moestuin
 • Zone 'honden zonder leiband'

Speeltuin voor kinderen van 3 tot 7 jaar met zandbak, schommel, twee combinatiespeeltuigen, veertoestellen. Petanquebaan, wandeling speciaal voor blinden en slechtzienden, fietspad, betonnen brug over de Woluwe, zone waar honden vrij mogen rondlopen tussen de Vorstlaan en het Woluwedal, verdeler van hondenpoepschepjes, informatiebord, lokaal voor parkwachters, lantaarns, zitbanken, vuilnisbakken.

Natuur

Het botanische karakter van het Senypark uit zich vandaag in de grote variëteit coniferen en bladhoudende bomen waarvan een groot aantal een plaatsje kreeg in de lijst met merkwaardige bomen van het Brusselse Gewest: Oostenrijkse den (Pinus nigra), moseik (Quercus cerris), een prachtige Hongaarse eik (Quercus frainetto), een witstammige zuilberk (Betula jacquemontii), een knotwilg (Salix alba), diverse populiersoorten (Populus tremula, canescens, lasiocarpa…), perken met notelaars (Corylus avellana), enz.

En dan hebben we het nog niet over een aantal weinig voorkomende struiken en vaste planten (Hydrangea, Magnolia, Cornus).

Langs de Woluwe werd een ‘groene corridor’ ingericht. Die is enkele meters breed en wordt alleen onderhouden met maaibeurten. Dat leidt tot de ontwikkeling van een rijke insectenfauna die de honing van de wilgenroosjes en de kattenstaarten verzamelt, en zo zorgt voor ecologische continuïteit in de vallei.

Waterplanten vinden er een geschikte voedingsbodem en creëren een biotoop die ideaal is voor verschillende vissoorten : voorn, rivier- en stekelbaars.

Het Senypark is een van de plekken met het speciale statuut Natura 2000. Dat omvat in Brussel het Zoniënwoud en de randen ervan, de aanpalende beboste domeinen en de Woluwevallei.

Dat grondgebied wordt beschermd omdat het zorgt voor de belangrijkste verblijfplaatsen (rust, voeding, voortplanting en overwintering) voor veertien soorten vleermuizen, met vooral de mopsvleermuis (barbastelle), de moerasvleermuis, de meer- en ingekorven vleermuis.

Fauna

heggenmus
vuurjuffer
lantaarntje
grote keizerlibel
grote gele kwikstaart
canadese gans
weidebeekjuffer
krakeend
wilde eend
mandarijneend
zwarte kraai
gewone pad
knobbelzwaan
spreeuw
zwartkop
meerkoet
tafeleend
kuifeend
waterhoen
gaai
zilvermeeuw
aalscholver
boomkruiper
koperwiek
zanglijster
gewone meikever, mulder
blauwe reiger
huiszwaluw
boerenzwaluw
viervlek
ijsvogel
merel
staartmees
koolmees
huismus
nijlgans
dagpauwoog
halsbandparkiet
grote bonte specht
groene specht
ekster
klein koolwitje
houtduif
vink
fitis
tjiftjaf
goudhaan
roodborst
kleine karekiet
boomklever
bloedrode heidelibel
bruinrode heidelibel
steenrode heidelibel
sijs
bont zandoogje
winterkoning
atalanta

Flora

groot heksenkruid
gele lis
wolfspoot
moerasvergeet-mij-nietje
moerasspirea
riet
grote kattenstaart

Geschiedenis

Dicht bij de ingang van het Senypark en langs de Woluwe lag vroeger een watermolen uit 1720. Door de eeuwen heen kende die een opeenvolging van eigenaars, namen en functies. Toen industrieel Albert Seny de molen met de aanpalende gronden in 1836 aankocht, werd die gebruikt voor papierfabricage. Hij bouwde hem om tot een katoenververij. In die periode installeerden verschillende bedrijfjes zich in zijn buurt. Maar voor het overige was er weinig verstedelijking in de Woluwevallei in Oudergem, het bleef een vlakte met vijvers, moerassen en weilanden.

Toen Leopold II bij het begin van de negentiende eeuw de aanzet gaf tot de aanleg van de Vorstlaan, vroeg hij de bedrijven om zich elders te vestigen zodat ze het mooie uitzicht niet schonden en geen rem vormden op de prestigieuze uitstraling van de nieuwe lanen en de vele groene ruimten die de waarde van de wijk moesten verhogen. Dat gold ook voor de fabriek van antiseptische producten die zich in de molen en de aanpalende gebouwen in 1894 had gevestigd. Iedereen vertrok uit de gebouwen en ze werden een voor een afgebroken.

De gronden van het huidige Senypark waren eigendom van de Staat, omdat ze deel uitmaakten van de percelen die deze had onteigend voor de aanleg van de Vorstlaan. Toch bleven ze nog vele decennia lang een zone van braakliggende en vochtige gronden. Er was in 1937 wel een plan om er een zwembad te bouwen, maar dat werd nooit uitgevoerd.

De idee om er een park aan te leggen waar de Woluwe doorheen stroomt, dateert van de jaren vijftig, een periode waarin Brussel er verschillende groene ruimten bij kreeg. Het vooruitzicht op de Wereldtentoonstelling van 1958 gaf het project een duwtje in de rug. Dat resulteerde in het concept van een soort arboretum met bomen, struiken, planten en bloemen in veel variëteiten, maar met een klemtoon op welriekende soorten. Het park werd in 1963 plechtig geopend en kreeg de naam van een van de laatste eigenaars van de molen die de plek meer dan zeshonderd jaar lang een plaatsje op de kaarten gaf.

Praktische informatie

Openingsuren

Het park is elke dag toegankelijk voor het publiek volgens onderstaand schema:

 • van 01 november tot 28 februari, van 07u00 tot 19u00;
 • van 01 maart tot 30 april, van 06u00 tot 21u00;
 • van 01 mei tot 30 augustus, van 06u00 tot 22u00;
 • van 01 september tot 31 oktober, van 07u00 tot 20u00;

Regelmatige aanwezigheid van parkwachten.

Een vraag of een probleem?

Er geraken

De ingangen van het Senypark in Oudergem liggen aan de Woudmeesterlaan, Vorstlaan en Charles Lemairestraat.

Openbaar vervoer

BUS: 209, 41, 72 (halte(s) : Herrmann-Debroux)
METRO: 5 (halte(s) : Herrmann-Debroux)
TRAM: 8 (halte(s) : Herrmann-Debroux, Seny-park)

Andere groene ruimten in de buurt